W starostwie powiatowym działa Biuro Rzeczy Znalezionych

Dziś najczęściej korzystamy z portali społecznościowych. Jeśli znaleźliśmy coś wartościowego – choćby z powodów sentymentalnych – najczęściej informujemy o tym przez portale społecznościowe. Ale znaleziony przedmiot możemy także przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych, które działa w budynku starostwa przy ul. Kościuszki 16.

Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, powinien niezwłocznie zawiadamić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru.

Do Biura Rzeczy Znalezionych w szczególności przyjmowane są:

  • rzeczy znalezione o wartości powyżej 100,- zł, których nie jest znana osoba uprawniona do jej odbioru lub nie jest znane jej miejsce pobytu,
  • rzeczy znalezione w cudzym pomieszczeniu, gdy po zawiadomieniu o tym fakcie osobę zajmującą pomieszczenie, nie zażąda ona jej oddania na przechowanie,
  • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie znana jest osoba uprawniona do ich odbioru lub nie znane jest jej miejsce pobytu,
  • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią sprzęt lub ekwipunek wojskowy,
  • znalezione dokumenty wojskowe a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania,

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

  • rzeczy znalezionych, których wartość szacunkowa nie przekracza 100,- zł, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych (poza budynkami Starostwa Powiatowego w Kutnie), innych budynkach lub w pomieszczeniach otwartych dla publiczności albo środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
  • rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, dowodów osobistych, paszportów, które należy niezwłocznie oddać najbliżej jednostce organizacyjnej Policji. Jeżeli oddanie tych rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadomić należy jednostkę Policji o miejscu, w którym rzecz się znajduje, a ta niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej, które roszczą sobie prawo do wymienionych niżej depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kutnie. W złożonym oświadczeniu muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) i kiedy zastała zgubiona, opisać dokładnie rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia, bądź opis widocznych środków zużycia).

W przypadku nieodebrania rzeczy znalezionej w ciągu 1 roku od wezwania osoby uprawnionej przez właściwy organ, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu 2 lat od ich znalezienia właścicielem rzeczy znalezionej może zostać znalazca, jeśli uczynił zadość swoim obowiązkom. Jeżeli po wezwaniu do odbioru znalazca nie odbierze rzeczy znalezionej, wówczas właścicielem staje się powiat kutnowski.

Przechowywanie rzeczy znalezionych jest nieodpłatnie. Jednak koszty związane z przechowywaniem i utrzymaniem rzeczy w należytym stanie oraz związane z poszukiwaniem jej właściciela (do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru) – będą obciążać osobę uprawnioną do jej odbioru.

Znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 24 355-47-33

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *