Sesja absolutoryjna w powiecie za tydzień

Na przyszłą środę zwoływana jest sesja absolutoryjna rady powiatowej. Na udzielenie absolutorium zarządowi powiatu radni mają czas do końca miesiąca.

Praktyka jednak pokazuje, że nie ma znaczenia czy radni udzielą zarządowi absolutorium czy też nie. przypomnijmy, że w 2010 roku ówczesny zarząd powiatu za 2009 rok absolutorium nie uzyskał i… nie było z tego powodu żadnych skutków prawnych.

Sesja, która odbędzie się 28 czerwca ma następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok;

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok;

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2016 rok;

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku;

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie;

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu w Kutnie;

g) dyskusja;

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2016 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kutnie za 2016 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kutnie za 2016 rok,

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

d) określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Bursy Nr 1 w Kutnie, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

e) zmiany uchwały Nr 151/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, zmienionej uchwałą Nr 198/XXXIII/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za 2016 rok, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kutnie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w Kutnie za 2016 rok.

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXXVII z dnia 19 kwietnia 2017 roku, Nr XXXVIII z dnia 10 maja 2017 roku oraz Nr XXXIX z dnia 29 maja 2017 roku.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *