Sesja absolutoryjna w powiecie – 20 czerwca

Na środę, 20 czerwca, zwoływana jest sesja rady powiatowej, podczas której ma zostać udzielona absolutorium zarządowi powiatu za ubiegły rok. Doświadczenie sprzed 8 lat jednak wskazuje, że nieudzielenie absolutorium przez radnych realnie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok,

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok,

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2017 rok,

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku,

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego,

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,

g) dyskusja,

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kutnie za 2017 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok,

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kutnie z siedzibą
w Kutnie, ul. Kościuszki 24Ai włączenie go w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kutnowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu
Kutnowskiego za 2017 rok.

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XLIX z dnia 28 marca 2018 roku,

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Początek sesji o godz. 10.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *