RSM PIONIER: przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu  29 grudnia  2020 r. o godz. 1100.   Przedmiotem przetargu jest lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej 70,3 m

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2/netto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych).

Minimalna kwota postąpienia wynosi  1 zł/m2/netto

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem w dziale księgowości pod numerem telefonu 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 22 grudnia 2020 r. , a dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Przejmujący lokal użytkowy  przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .

Zamkniecie przetargu pisemnego bez dokonania wyboru najemcy nie wymaga podania przyczyny.

Oferta w przypadku lokalu użytkowego winna zawierać  :

  1. proponowaną cenę netto  za m2,
  2. kserokopię wpłaty wadium,
  3. dane osoby na która będzie sporządzana umowa, nr telefonu, e-mail.

W przypadku wpłacenia wadium i odstąpienia od przetargu bądź odstąpienia od podpisania umowy  w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i pozostaje na koncie Spółdzielni. Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy wadium zaliczone zostaje na poczet opłat za przedmiotowy

lokal użytkowy. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych („Lokal Użytkowy – Przetarg”) kopertach, należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 do dnia 22 grudnia 2020 roku   do godz. 1600.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia o godzinie 1100.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *