RSM PIONIER: Przetarg pisemny na wynajem garażu

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg pisemny na wynajem garażu . Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1130 . Przedmiotem przetargu jest:

garaż nr 55 położony w Kutnie przy ul. Północnej o pow. użytkowej 15,90 m2

Wywoławcza stawka za najem wynosi 110,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Minimalna kwota postąpienia 1 zł

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

 

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem w dziale księgowości pod numerem telefonu 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 22 maja 2020 r. , a dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Przejmujący garaż przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki z podatkiem VAT .

Zarząd ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .

Zamkniecie przetargu pisemnego bez dokonania wyboru najemcy nie wymaga podania przyczyny.

Oferta w przypadku lokalu użytkowego winna zawierać :

  1. proponowaną cenę netto,
  2. kserokopię wpłaty wadium,
  3. dane osoby na która będzie sporządzana umowa, nr telefonu, e-mail.
  4. W przypadku wpłacenia wadium i odstąpienia od przetargu bądź odstąpienia od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i pozostaje na koncie Spółdzielni. Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy wadium zaliczone zostaje na poczet opłat za przedmiotowy lokal użytkowy. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi.Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.Oferty w zaklejonych, opisanych („Garaż – Przetarg”) kopertach, należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 do dnia 22 maja 2020 roku  do godz. 1500.Otwarcie ofert nasta pi w dniu 25 maja o godzinie 1130.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *