RSM PIONIER – przetarg na mieszkanie po remoncie!

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:

Oś. Łąkoszyn bl. III/41   63,90 m2 – parter 3p+k  

lokal po gruntownym remoncie   –   wartość rynkowa lok.     206.000,00 zł

Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzka 10,tel. (24) 355-26-37.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Spółdzielni:

38 1240 3190 1111 0000 2978 5678, a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. administratorem oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
 2. inspektorem ochrony danych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie jest w Kutnie jest Agnieszka Ryczkowska-Przywoźny (e-mail: iod@pionierkutno.pl, tel. 602 745 827);
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być :
 5. < np. a) instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier
  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania przetargowego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
  2. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Komentarze

komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.