RSM PIONIER: Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

Sowińskiego 17/16      43,90 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.       111.000,00 zł

Sowińskiego 17/61      34,10 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.           86.000,00 zł

Łąkoszyn III/41              63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       157.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwi:

Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22 oraz Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.

Lokale przewidziane są do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września  2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na każdy lokal mieszkalny na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga!

  1. Członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni mają pierwszeństwo w nabyciu lokalu. Członek oczekujący winien złożyć oświadczenie, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosić gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności na wymieniony lokal.
  2. Lokal przy ul. Łąkoszyn III/41 przekształcony został z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W celu dostosowania lokalu do celów mieszkalnych należy wykonać poniższe prace:
    1. istniejące drzwi wejściowe 74×200 wymienić na zewnętrzne o wymiarach min 90×200,
    2. za drzwiami wejściowymi do lokalu wykonać przedsionek lub zamontować kurtynę powietrzną,
    3. schody zewnętrzne przy balkonie rozebrać. Brakującą część barierki balkonowej uzupełnić z zachowaniem wysokości i prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady,
    4. należy wykonać łazienkę.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *