RSM PIONIER: Przetarg na mieszkania z odzysku

 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

  • Oś. Łąkoszyn bl. III/41                      63,90 m2 – parter        3p+k wartość rynkowa lok.     206.000,00 zł
  • Skłodowskiej –Curie   71/20 42,40 m2 – IV piętro 2p+k wartość rynkowa lok.   132.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwią:

  • Oś. Łąkoszyn bl. III/41 – Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37;
  • M. Skłodowskiej – Curie 71/20 – Administracja „Tarnowskiego-Rejtana” ul. Skłodowskiej 46 tel. (24) 355-26-33;

Lokal na Oś. Łąkoszyn bl. III/41 – po remoncie, lokal przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 71/20 – przewidziany do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na jeden lokal mieszkalny na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678, a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia dotyczą lokalu Łąkoszyn III m 41           

     

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.