Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1100.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Barlickiego 2 o pow. użytkowej 117,3 m2

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1 zł/m2    

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem w dziale księgowości pod numerem telefonu 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 22 maja 2020 r. , a dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Przejmujący lokal użytkowy przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .

Zamkniecie przetargu pisemnego bez dokonania wyboru najemcy nie wymaga podania przyczyny.

Oferta w przypadku lokalu użytkowego winna zawierać :

  1. proponowaną cenę netto za m2,
  2. kserokopię wpłaty wadium,
  3. dane osoby na która będzie sporządzana umowa, nr telefonu, e-mail.

W przypadku wpłacenia wadium i odstąpienia od przetargu bądź odstąpienia od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i pozostaje na koncie Spółdzielni. Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy wadium zaliczone zostaje na poczet opłat za przedmiotowy lokal użytkowy. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych („Lokal Użytkowy – Przetarg”) kopertach, należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 do dnia 22 maja 2020 roku  do godz. 1500.

Otwarcie ofert nasta pi w dniu 25 maja o godzinie 1100.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załącznik – wzór umowy najmu 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *