Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

 

Przetarg na mieszkania z odzysku
RSM PIONIER ogłasza przetarg na mieszkania z odzysku

Oś. Łąkoszyn  bl. IV/29           63,10 m2 –  IV piętro      3p+k  wartość rynkowa lok.        135.000,00 zł

Tarnowskiego 13A/24  36,90 m2 – I piętro              2 p+k  wartość rynkowa lok.               91.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwią:

● Oś. Łąkoszyn bl. IV/29 – Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37

● Tarnowskiego 13A/24- Administracja „Tarnowskiego-Rejtana” ul. Skłodowskiej 46 tel. (24) 355-26-33

Lokale przewidziane są do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu  23  listopada  2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na jeden lokal mieszkalny na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.
Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 d ni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga:
Członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni mają pierwszeństwo w nabyciu lokalu. Członek oczekujący winien złożyć oświadczenie, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosić gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
na wymieniony lokal.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *