Przetarg boisko i plac zabaw (budowa)

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza  przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw wraz ogrodzeniem terenu, oświetleniem i przyłączem wody dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r.

przetarg na boisko
RSM PIONIER ogłasza przetarg na boisko

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub   24/355 26 21 ).

Termin realizacji robót do 30 kwietnia 2017 roku.

Termin przeniesienia urządzeń zabawowych z innego placu zabaw do 31.01.2017 roku

Oferta winny zawierać:

1.     Formularz ofertowy – Załącznik nr 1:

·       wartość robót  netto + podatek VAT za  wykonanie  prac (materiały  i urządzenia  zapewnia wykonawca)

·       okres gwarancji – minimum 60 m-cy,

·       termin wykonania prac od –do.

2.     Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru.

3.     Aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej wwyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

4.     Aktualne (dotyczące okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące wstecz) zaświadczenie z ZUS lub KRUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek (oryginały bądź kserokopie potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).

5.     Kserokopię wpłaty wadium.

6.     Dane techniczne poszczególnych urządzeń zabawowych i fitness wraz z certyfikatem zgodności z PN-EN;

7.     Wizualizacja z opisem urządzenia oraz wizualizacja ogrodzenia.

8.     Referencje dotyczące wykonywania w/w prac (min. 3 szt.) z okresu ostatnich trzech lat.

9.     Oświadczenie  – Załącznik nr 2.

–    Żądane dokumenty powinny być przedstawione na piśmie w formie oryginału  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną  do występowania w imieniu wykonawcy.

–    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł na rachunek bankowy nr Bank Pekao  S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

–    Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

–    Oferty w zaklejonych, opisanych kopertach („Przetarg – Budowa boiska”) należy składać  w Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w biurze podawczym pok. nr 18 w Kutnie, w terminie do dnia 20 grudnia  2016r. do godz. 1100.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia  2016r. o godz. 11:15

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *