ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują się w „Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020” oraz w „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020” i „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
⦁    Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
⦁    Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
⦁    Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
⦁    Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
⦁    Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
⦁    Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
⦁    Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
⦁    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
⦁    w szkole policealnej,
⦁    w kolegium,
⦁    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski  dotyczące w/w  programu można składać w siedzibie PCPR w Kutnie,  ul. Krzywoustego 11 w następujących terminach:

Modułu I:
⦁    do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:
⦁    od 01 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowań

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.