Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie
do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie
się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują się w „Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020”
oraz w „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020” i „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne.

 W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:‎

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, ‎adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ‎(do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem ‎niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,‎

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo ‎umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,‎

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo ‎umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, ‎w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,‎

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, ‎adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem ‎niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,‎

Obszar B- likwidacja barier do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz ‎oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ‎z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,‎

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu ‎sprzętu elektronicznego i oprogramowania,‎

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz ‎oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem ‎niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku,‎

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz ‎oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ‎(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem ‎niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,‎

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu ‎elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
‎z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym ‎stopniem niepełnosprawności,‎

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub ‎wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym ‎stopniem niepełnosprawności,‎

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne ‎rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana ‎do osób ze stopniem niepełnosprawności,‎

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
‎w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej ‎na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,‎

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub ‎oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób ‎z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym ‎stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy ‎w samodzielnym przemieszczaniu
się i posiadających zgodę lekarza specjalisty ‎na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,‎

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie ‎opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo ‎pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym ‎stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub ‎opiekunem prawnym dziecka;‎ 

Moduł II – ‎ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ‎ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę ‎w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód ‎doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.‎ 

Terminy składania wniosków:

Modułu I:

  • do 31 sierpnia 2019 roku

Modułu II:

  • od 01 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2019/2020

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dofinansowań

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *