Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie
się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują się w „Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020”
oraz w „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020” i „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne.

 W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Terminy składania wniosku do 30 września 2019 roku

Oraz
Modułu II
‎ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ‎ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę ‎w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód ‎doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.‎ 

Termin składania wniosku do dnia 10 października 2019 r. dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2019/2020

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dofinansowań

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.