Jeszcze nie jest za późno na 95% bonifikaty!

Urząd Miasta Kutno przypomina, że wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z bonifikaty obowiązującej w 2019 roku, czyli 95% będą miały taką możliwość.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy osoby, którym stosowne zaświadczenie zostanie doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 r. (tj. 95%), jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia zgłoszą wniosek o bonifikatę. Stosowny druk jest załączony do wysyłanych zaświadczeń. Warunkiem uzyskania 95% bonifikaty od opłaty przekształceniowej jest wniesienie tej opłaty w terminie 2 miesięcy od otrzymania informacji o jej wysokości. Brak zachowania w/w terminów skutkuje mniejszymi bonifikatami w latach następnych.

Przypominamy, iż osoby, którym zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności zostanie doręczone do dnia 30 listopada 2019 r., mogą skorzystać z bonifikaty wynoszącej 95% w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie
w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne składanie do Urzędu Miasta Kutna wniosków o udzielenie 95% bonifikaty.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *