Powiat

Powiat kutnowski wśród najbogatszych 50 w Polsce

Samorządowe czasopismo ,,Wspólnota” przedstawiło ranking najbogatszych miast, powiatów i gmin wiejskich. Wśród 50 najbardziej zamożnych znajduje się tylko powiat kutnowski. Pada więc mit o ,,biednym powiecie”, którym przez wiele lat tłumaczono niedofinansowanie szpitala. Okazuje się bowiem, że powiat kutnowski należy do najbogatszych. – Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów – informują

Szpital znów narzeka na brak pieniędzy

Czasy się zmieniają, starostowie i prezesi się zmieniają, a podstawowa bolączka kutnowskiego szpitala jest ciągle taka sama: za niski kontrakt. Na II półrocze 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego kontrakt w wysokości 15,3 milionów. Zdaniem Marka Kiełczewskiego, prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, kontrakt na II półrocze powinien być wyższy o 1,8 miliona złotych. – Czy mamy spełniać swoją rolę jako szpital czy dostosowywać się do planu finansowego?

Sesja absolutoryjna w powiecie - 20 czerwca

Na środę, 20 czerwca, zwoływana jest sesja rady powiatowej, podczas której ma zostać udzielona absolutorium zarządowi powiatu za ubiegły rok. Doświadczenie sprzed 8 lat jednak wskazuje, że nieudzielenie absolutorium przez radnych realnie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za

Dziś rada powiatu zdecydowała, że Krzysztof Debich zostanie na stanowisku starosty do końca kadencji. 11 radnych zagłosowało za odwołaniem obecnego starosty, 9 było przeciw, a 1 z oddanych głosów był nieważny.

Dziś rada powiatu zdecydowała, że Krzysztof Debich zostanie na stanowisku starosty do końca kadencji. 11 radnych zagłosowało za odwołaniem obecnego starosty, 9 było przeciw, a 1 z oddanych głosów był nieważny. Aby skutecznie odwołać urzędującego starostę potrzeba aż 3/5 głosów – odwołanie jest więc znacznie trudniejsze niż powołanie. Choć większość radnych zagłosowała za odwołaniem Krzysztofa Debicha z funkcji starosty, to jednak do odwołania głosów nie wystarczyło. Czy Krzysztof Debich jest

25 kwietnia: głosowanie w sprawie odwołania starosty

Znany już jest termin głosowania wniosku o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Wniosek został złożony na ręce przewodniczącego rady powiatu w dniu 20 marca, a głosowany będzie 25 kwietnia. Początek sesji nadzwyczajnej, zwoływanej w tej sprawie – godz. 10. Przypomnijmy, że jeżeli rada zdecyduje o odwołaniu Krzysztofa Debicha z funkcji starosty, to automatycznie odwołany zostanie cały obecny zarząd powiatu. Jeśli się tak nie stanie – żadne zmiany nie nastąpią. Odwołanie starosty

Wniosek o odwołanie starosty - sesja we wtorek

We wtorek odbędzie się sesja rady powiatowej, podczas której oficjalnie przedstawiony zostanie wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Początek sesji o godz. 15. Jednak na tej sesji nie zapadną żadne decyzje – będzie to sesja rozpoczynająca procedurę odwoływania starosty. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie

Jest wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha

  We wotrek grupa sześciu radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Pod wnioskiem podpisali się: Konrad Kłopotowski, Marek Ciąpała, Marek Drabik, Mirosława Gal-Grabowska, Jacek Urbaniak i Artur Gierula. Wniosek został złożony we wtorek na ręce przewodniczącego rady powiatu Oznacza to, że sesja w tej sprawie powinna być zwołana w ciągu siedmiu dni. – Działalność Krzysztofa Debicha na stanowisku Starosty Kutnowskiego budzi poważne zastrzeżenia znacznej części społeczności lokalnej –

W przyszłą środę sesja w powiecie

Na 28 dzień marca zwoływana jest kolejna sesja rady powiatu. Radni zajmą się, między innymi, określeniem zadań określenia zadań, na które przeznaczą środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku, oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej. Początek sesji o godz. 10. Pełen proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, b)

W kwietniu: konsultacje o pieczy zastępczej

Jak informuje kutnowskie starostwo, w marcu i kwietniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Na konsultacje zaproszeni są mieszkańcy powiatu kutnowskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży zwłaszcza umieszczonej lub zagrożonej umieszczeniem w pieczy zastępczej do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020”.

Umowy zawierane na odległość - kiedy można odstąpić?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina, kiedy można odstąpić od umowy zawieranej na odległość czyli poza lokalem przedsiębiorcy. W związku z funkcjonowaniem na rynku wielu firm zawierających z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Rzecznik Konsumentów przypomina o szczególnych uprawnieniach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców tym zakresie. Z umową zawartą na odległość mamy do czynienia wówczas, gdy dokonujemy zakupu towaru lub usługi np. przez telefon, Internet, e-sklepy, zamówienie z gazety itp.

Niewielkie bezrobocie w Kutnie. Brakuje rąk do pracy?

W ciągu 2017 roku bezrobocie w Kutnie zmalało od 1839 osób w styczniu do 1395 osób zarejestrowanych w grudniu. Wśród bezrobotnych, tradycyjnie, więcej jest kobiet.  – W ciągu roku zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych o około 400 – mówi Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. – I zaczyna brakować rąk do pracy w zawodach technicznych. Wśród osób bezrobotnych jest około 200 z wyższym wykształceniem. Jednakże nie jest to wyższe wykształcenie techniczne, ale

Zlikwidowano dwie dziuple z nielegalnym tytoniem

18 i 19 stycznia 2018 kutnowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili działania wymierzone w handel nielegalnym tytoniem. Łącznie zabezpieczono 21.260 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 9,5 kg tytoniu. Wstępne obliczenia wskazują, że skarb państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na łączną kwotę ponad 25.600 zł. – Pierwsze działania kutnowscy policjanci przeprowadzili 18 stycznia