29 listopada – kolejna sesja rady powiatu

Na 29 listopada zaplanowano kolejną sesję rady powiatu. Tym razem poświęcona będzie przede wszystkim sprawom oświatowym.

Początek jak zawsze o godz. 10. Każdy z mieszkańców zainteresowany tematyką sesji może przyjść, by się jej przysłuchiwać.

Planowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie ul. Przemysłowa 6,

d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A,

e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6,

f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7,

g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 11,

h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach z siedzibą w Kutnie, Kutno-Azory,

i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88,

j) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6,

k) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24A,

l) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 6,

m) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 7,

n) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 24,

o) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żychlinie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88,

p) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Kutnie, ul. Staszica 27,

r) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a,

s) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 w Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z siedzibą w Żychlinie, ul. Narutowicza 88,

t) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2017 roku.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *